Công văn số 679/UBND-TP ngày 09/5/2019 của UBND huyện về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đath chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

09/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google