Công văn số 646/UBND-KTHT ngày 04/5/2019 của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp tại xã Tam Quan

04/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google