Công văn số 545/UBND-VP ngày 17/4/2019 của UBND huyện về việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt về phát triển KT-XH theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III

04/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google