Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 02/5/2019 của UBND huyện thực hiện QĐ số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, GDPL và tuyển truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ...năm 2019

03/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google