Công văn số 560/UBND-VPĐP ngày 18/4/2019 của UBND huyện về việc yêu càu hoàn thành tiêu chí còn nợ đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

19/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google