Công văn số 525/UBND-TNMT ngày 12/4/2019 của UBND huyện về việc rà soát, cung cấp thông tin về đất đai cho cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc

12/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google