Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28/3/2019 của UBND huyện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hợp Châu và thị trấn Tam Đảo

12/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google