Công văn số 516/UBND-TCKH ngày 10/4/2019 của UBND huyện về việc kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của doanh nghiệp, các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn theo kế hoahj của KTNN

11/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google