Công văn số 498/UBND-TNMT ngày 08/4/2019 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCĐ; Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018; kết quả giải quyết đất dịch vụ và dồn điền đổi thửa ruộng trên địa bàn

09/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google