Chương trình số 04/CTr-BCĐ ngày 02/4/2019 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ huyện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

08/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google