Công văn số 458/UBND-NV ngày 02/4/2019 của UBND huyện về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đối với cán bộ, công chức cấp xã

02/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google