Công văn số 452/UBND-VP ngày 01/4/2019 của UBND huyện về việc xây dựng báo cáo chuẩn bị làm việc với DDaonf Giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2028

02/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google