Công văn số 15/CV-BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban Chỉ đạo BTGPMB và xử lý vi phạm đất đai, xây dựng trái phép huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCĐ

01/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google