Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện kiểm tra trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Chủ tịch UBND huyện giao ...

21/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google