Công văn số 281/UBND-NNPTNT ngày 06/3/2019 của UBND huyện về việc quản lý, trông giữ gỗ Lim xanh do chặt hạ và di chuyển sang vị trí mới để phục vụ công tác GPMB DA đường nối Tây Thiên đến KDL Bến Tắm

06/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google