Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2019

01/02/2019

Xem file đính  kèm

tìm kiếm
WebSite
Google