Công văn số 121/UBND-VP ngày 23/01/209 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo an nịnh trật tự, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trọe và pháo trên địa bàn huyện

28/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google