Công văn số 2119/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 của UBND huyện về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Sở Tài chính năm 2017, Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 và các năm trước của huyện Tam Đảo

22/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google