Thông báo số 05/TB-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị phản ánh trên địa bàn huyện

10/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google