Công văn số 33/UBND-TNMT ngày 08/01/2019 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 7566/KH-UBND; kết quả giải quyết đất dịch vụ và dồn điền đổi ruộng trên địa bàn

08/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google