Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 12/12/2018 của BTV Huyện ủy học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởn, đạo đức Hồ Chí Minh"

07/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google