Công văn số 2145/UBND-NNPTNT ngày 28/12/2018 của UBND hueyenj về việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo và hộ dùng nước là UBND cấp xã

04/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google