Thông báo số 260/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện về việc đề nghị định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ- CP của Chính phủ đối với công chức cấp xã

27/12/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google