Công văn số 1916/UBND-TNMT ngày 23/11/2018 của UBND huyện về việc công khai hồ sơ dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

29/11/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google