kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chaaspp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ

28/11/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google