Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức viên chức thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

27/11/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google