Công văn số 1924/UBND-TTr ngày 26/11/2018 của UBND huyện về việc kiểm tra việc giải quyết đơn phản ánh của ông Diệp Văn tài, Diệp Văn Tư, Diệp văn Bảy

26/11/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google