Công văn số 1802/UBND-VPĐP ngày 05/11/2018 của UBND huyện về việc tổ chức tự đánh gá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước

06/11/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google