Công văn số 1713/UBND-TNMT ngày 25/10/2018 của UBND huyện về việc bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

25/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google