Công văn số 1593/UBND-TNMT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc thực hiện giải quyết tồn tại về giao đất ở năm 2004 xã Hợp Châu

08/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google