Công văn số 1470/UBND-VP ngày 14/9/2018 của UBND huyện về việc giải quyết tồn tại vướng mắc phương án bồi thường GPMB dự án Trại gà giống bố mẹ tại xã Yên Dương

14/09/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google