Công văn số 1454/UBND-TCKH ngày 12/9/2018 của UBND huyện về việc thực hiện kết luận rà soát việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Tam Đảo

13/09/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google