Công văn số 1435/UBND-TCKH ngày 10/9/2018 của UBND huyện về việc hướng dẫn sử dụng dự toán giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị để chi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

11/09/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google