Công văn số 1283/UBND-DT ngày 10/8/2018 của UBND huyện về việc tổ chức cho những người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2018 đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại tỉnh Nghệ An

10/08/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google