Thông báo số 10/TB-VPTT ngày 09/8/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN huyện về mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và 01 cửa xả đáy hồ Sơn La

10/08/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google