Công văn số 1260/UBND-DT ngày 06/8/2018 của UBND huyện về việc đề nghị thực hiện những cơ chế, chính sách, chế độ liên quan đến đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Tam Đảo

07/08/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google