Thông báo số 08/TB-VPTT ngày 06/8/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện về mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang hồi 10 giờ ngày 06/8/2018

06/08/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google