Công văn số 1097/UBND-TCKH ngày 06/7/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế đề in, sao, chụpvàgửi thôngtintheo quyđịnh tại khoản 2, Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin

09/07/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google