Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND huyện triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam...

15/05/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google