Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo

10/09/2011

 

 

Trụ sở
ĐC: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853831 - Email: ubnd_tdao@vinhphuc.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN 

Chủ tịch: Phạm Quang Nguyên
Điện thoại: 0211.3537999
Email: phuclt@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.

Phó Chủ tịch: Lưu Đức Long
Điện thoại: 0211. 3537844
Email: longld@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Văn xã.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Liễn
Điện thoại: 0211.3537386
Email: liennx@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Kinh tế

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 3.701.926
Email: hungnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, bồi thường giải phóng mặt bằng

 

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

  

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phạm Quang Nguyên

Chủ tịch UBND huyện

2

Lưu Đức Long

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Nguyễn Xuân Liễn

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Trần Thái Sơn

Chánh Văn phòng UBND huyện

6

Phùng Quang Trường

Trưởng Phòng Công thương

7

Dương Trung Dũng

Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

 


III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0211.3853995
Chánh Văn phòng: Trần Thái Sơn
Phó Chánh Văn phòng: Lương Ninh Phúc


2. PHÒNG NỘI VỤ


Điện thoại: 0211.3537116
Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: Đào Thắng
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tỉnh3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại: 0211.3896408
Trưởng phòng: Đàm Minh Quang
Phó phòng: Trần Như Trai
Phó phòng: Phó Văn Chiến


4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Điện thoại: 0211.3853997

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Toàn
Phó phòng: Trần Thị Ngân
Phó phòng: Nguyễn Mạnh Hùng


5. PHÒNG GIÁO DỤC

Điện thoại: 0211.3853863
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Chương
Phó phòng: Phạm Thị Lan Hương


6. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Điện thoại: 0211.3853874
Trưởng phòng: Đỗ Quốc Trọng
Phó phòng: Lưu Văn Hải


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0211.3896410
Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thành
Phó phòng: Vũ Phi Hùng
Phó phòng: Nguyễn Thị Xuân Phương8. PHÒNG TƯ PHÁP:

Điện thoại: 0211.3853832
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tiến
Phó phòng: Lại Hữu Tuyến


9.PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Điện thoại: 0211.3853825
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nga
Phó phòng: Bùi Văn Cầu
Phó phòng: Lê Hồng Vĩnh


10. THANH TRA

Điện thoại: 0211.3853994
Chánh Thanh tra: Tạ Văn Minh

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Hồng


11. PHÒNG CÔNG THƯƠNG

Điện thoại: 0211.3853843
Trưởng phòng: Phùng Quang Trường
Phó phòng: Dương Văn Hoan


12. PHÒNG Y TẾ

Điện thoại: 0211.3896930
Trưởng phòng: Trần Xuân Định


13. PHÒNG THỐNG KÊ

Điện thoại: 0211.3853875
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nguyên


IV.CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Điện thoại: 0211.3853993

1. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
Trưởng ban: Vũ Quang Tuấn

Phó Trưởng ban: Nguyễn Đức Công

2. Đài truyền thanh:
Điện thoại: 0211.3853996
Trưởng đài: Lâm Văn Mùi

 

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH


STT

Tên Xã, thị trấn

Số điện thoại

văn phòng

1

TT. Tam Đảo

02113.824.211

2

Tam Quan

02113.833.140

3

Minh Quang

02113.816.001

4

Bồ Lý

02113.831.391

5

Yên Dương

02113.585.190

6

Đại Đình

02113.814.083

7

Đạo Trù

02113.831.257

8

Hợp Châu

02113.853.092

9

Hồ Sơn

02113.853.581

 

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN


Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào