Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện xét tuyển giáo viên tiểu học theo chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

08/07/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google