HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ, TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

29/08/2013

 

Ngày 09 tháng 7 năm 2013, liên ngành Sở Lao động TB&XH, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh phúc, ban hành văn bản số 07/HDLN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
Theo đó, thủ tục, hồ sơ và trình tự đề nghị hỗ trợ, trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng đối với người khuyết tật được thực hiện như sau:
1. Xác định mức độ khuyết tật: Để được xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc thân nhân người khuyết tật gửi đơn và tờ khai (theo mẫu) đến hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã.
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã tổ chức họp đánh giá, xác định mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật ở 3 mức độ: Khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng và khuyết tật nhẹ và cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho người khuyết tật.
Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
2. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật bao gồm:
- Tờ khai thông tin của người khuyết tật.
- Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.
- Bản sao sổ hộ khẩu.
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.
- Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.
3. UBND xã hướng dẫn người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ như trên, gửi hồ sơ về Phòng Lao động TB&XH thẩm định, tham mưu UBND huyện Quyết định trợ cấp cho người khuyết tật.
 

Phó Văn Chiến - Phó phòng LĐ,TB&XH

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào