Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 và cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Vĩnh Phúc

04/12/2020

 

1.Tiêu chí áp dụng.

Thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg  ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động TB& XH ( trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh gái tài sản, cụ thể:

 

a.Hộ nghèo:

-Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+Hộ nghèo thu nhập: Hộ có tổng điểm B1 từ 120 điểm trở xuống;

+Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên;

-Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+Hộ nghèo thu nhập: Hộ có tổng điểm B1 từ 140 điểm trở xuống;

+Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên;

 

b. Hộ cận nghèo:

-Khu vực nông thôn: Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

-Khu vực thành thị: Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

 

c. Hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

 

-Hộ thoát nghèo khu vực nông thôn:

+Hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 150 điểm;

+Hộ thoát nghèo, nhưng vẫn còn là hộ cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

 

-Hộ thoát nghèo khu vực thành thị:

+Hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 175 điểm;

+Hộ thoát nghèo, nhưng vẫn còn là hộ cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

 

-Hộ thoát cận nghèo:

+Hộ thoát cận nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 trên 175 điểm;

+Hộ thoát cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 trên 150 điểm;

Nguyễn Hương BS

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào