Một số điều cần biết về Luật tổ chức chính quyền địa phương mới nhất.

13/10/2020

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 47/2019/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Theo đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương có một số nội dung mới cơ bản như sau:

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đây là nội dung mới được bổ sung vào Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, khoản 1a Điều 7 quy định: “1a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Như vậy, đại biểu HĐND phải đáp ứng điều kiện có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

2. Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp:

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương là giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, cụ thể

- Sửa đổi khoản 1 điều 18 về số lượng đại biểu HĐND tỉnh:

+ Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; từ 500.000 dân trở lên thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số được bầu tối đa 75 đại biểu (trước là 85 đại biểu)

+ Tỉnh còn lại có từ 01 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; từ 01 triệu dân trở lên được bầu không quá 85 đại biểu (trước là 95 đại biểu)

- Sửa đổi khoản 1 điều 25 về số lượng đại biểu HĐND huyện:

+ Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; trên 40.000 dân được bầu tối đa 35 đại biểu (trước là 40 đại biểu)

+ Huyện còn lại có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; trên 80.000 dân được bầu tối đa 35 đại biểu (trước là 40 đại biểu).

+ Số lượng đại biểu HĐND ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực HĐND cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu (trước là 45 đại biểu).

- Sửa đổi khoản 1 điều 25 về số lượng đại biểu HĐND xã:

+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu.

+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2000 dân đến dưới 3000 dân được bầu 19 đại biểu (trước là 20 đại biểu)

+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có 3000 dân được bầu 21 đại biểu; có trên 3000 thì được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu)

+ Xã còn lại có từ 5000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5000 dân được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu).

- Sửa đổi khoản 1 điều 39 về số lượng đại biểu HĐND thành phố trực thuộc trung ương

+ Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân được bầu tối đa không quá tám mươi lăm đại biểu (trước đây là 95 đại biểu);

+ Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu chín mươi lăm đại biểu (trước đây là 105 đại biểu).

3. Tăng số lượng Phó Chủ tịch của xã loại II

Luật sửa đổi cũng thay đổi cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, sửa đổi Điều 34, cho phép xã loại II được có tối đa 02 Phó Chủ tịch xã (trước đây chỉ có 01 Phó Chủ tịch).

6. Không còn khái niệm “họp bất thường”

 Luật sửa đổi đã thay thế cụm từ “bất thường” tại khoản 2, khoản 3 Điều 78; khoản 2, khoản 3 Điều 80; khoản 1, khoản 3 Điều 97; khoản 2 Điều 113; khoản 4 Điều 114 bằng cụm từ “chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất”.

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Mai Duyên

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào