Quy định mới về mã số và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 04/03/2021

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, mã số và xếp lương viên chức mầm non cụ thể như sau:

Trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 29/01/2021

Căn cứ theo Hướng dẫn số 14/2020/NQ- HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 được cụ thể theo các bước như sau:

Chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 29/01/2021

Căn cứ theo Hướng dẫn số 14/2020/NQ- HĐND ngày 14/12/2020 của của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 được cụ thể như sau:

Các quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng pháo 19/01/2021

Pháp luật hiện hành và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo, theo đó mọi hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy tính chất, mức độ của hành vi, cụ thể:

Chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 19/01/2021

Theo Nghị Quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa Bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025 được cụ thể như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo 19/01/2021

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/01/2021 (thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP). Tại Điều 5 Nghị định này đã quy định cụ thể 09 hành vi nghiêm cấm (bổ sung 07 khoản so với Nghị định số 36/2009/NĐ-CP) gồm:

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào