Hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi đã hết thời hạn 18/09/2013

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh số 11/2013/L-CTN công bố Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình cá nhân. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2013.

TÌM HIỂU VIỆC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC THỪA KẾ TẶNG CHO 05/09/2013

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào