Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020 23/12/2016

Ngày 11/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 27/09/2016

Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chính sách mới về hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất 28/01/2016

Ngày 10/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất (Quyết định 63).

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân.. 07/10/2014

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất trong đó đáng chú ý là quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Hộ nghèo được giảm 50% tiền sử dụng đất 25/08/2014

Đây là chủ trương của Chính phủ quy định Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, theo đó hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo( trừ các hộ ở địa bàn thuộc phạm vi đươc miễn tiền sử dụng đất) sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Một số điểm mới của Luật đất đai năm 2013 17/07/2014

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013, Luật này sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2014. So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai (sửa đổi) có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Theo đó, Luật đất đai đã có những điểm mới quan trọng: đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở 08/07/2014

Theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp dưới hình thức trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ đi tiền thuê đất phải nộp 01 lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn thuê đất còn lại tại thời điểm được cho phép chuyển mực đích sử dụng đất

Hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai 2013 04/06/2014

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2014

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 27/05/2014

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành, có 7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất gồm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào