Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân..

07/10/2014

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất trong đó đáng chú ý là quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 15/8/2014 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chi tiết một số điều về Bồi thướng, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quy định về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được thực hiện như sau:

- Thu hồi từ 30 -70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong vòng 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong vòng 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển chỗ ở đến địa bàn có điều kiện kinh tế khó hăn hoặc có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng.

- Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong vòng 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong vòng 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển chỗ ở đến địa bàn có điều kiện kinh tế khó hăn hoặc có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không nhận tiền hỗ trợ theo quy định trên mà tự nguyện nhận tiền hỗ trợ tính theo mét vuông đất thu hồi thì được quy định như sau:

+ Đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: 15.000đ/m2 nếu không phải di chuyển chỗ ở; 20.000đ/m2 nếu phải di chuyển chỗ ở.

+ Đất rừng trồng sản xuất: 1.500đ/m2 nếu không phải di chuyển chỗ ở; 2.000đ/m2 nếu phải di chuyển chỗ ở.

Diện tích đất thu hồi được hỗ trợ được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của các cấp có thẩm quyền và không được tính cộng dồn vào diện tích đất nông nghiệp thu hồi lần sau.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2014./.

Nguyễn Thị Xuân Phương

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào