Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở

08/07/2014

Theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp dưới hình thức trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ đi tiền thuê đất phải nộp 01 lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn thuê đất còn lại tại thời điểm được cho phép chuyển mực đích sử dụng đất.

Đối với đất chuyển mục đích sử dụng là đất nhận chuyển nhượng, có nguồn gốc đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
Cũng theo Thông tư này, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có thể nộp đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận; giao đất tái định cư; hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Sau 05 năm kể từ ngày ghi nợ, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 05 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014./

Nguyễn Thị Xuân Phương- Phó trường phòng TNMT

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào