Công văn số 1310/UBND-TCKH ngày 12/8/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/5/2019 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

13/08/2019
Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google